خبرنامه
سالنما
چهارشنبه 27 تير 1397
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن