خبرنامه
سالنما
شنبه 16 آذر 1398
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.


کوچک کردن متن بزرگ کردن متن