خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

مصاحبه تخصصی علمی و گزینش استادان مدعو متقاضی تدریس در واحد دولت آباد
 
جلسه مصاحبه تخصصی علمی و گزینش استادان مدعو متقاضی تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، معاون آموزشی، دانشجویی وفرهنگی واحد دولت آباد با با بیان این مطلب گفت : « این مصاحبه با هدف ایجاد و افزایش بیشتر کیفیت آموزشی و جذب استادان و مدرسین با سطوح علمی بالاتر با توجه به مسائل علمی و فرهنگی مدرسین برگزار شد. »
محمد باقری برگزاری جلسه مصاحبه استادان را مهم دانست و افزود: « متقاضیان تدریس در این واحد دانشگاهی پس از بررسی سوابق وتوانایی های تدریس و بررسی سایر مسائل مرتبط با آن برای در جلسه مصاحبه دعوت و در صورت موفقیت در مصاحبه علمی، فرهنگی دعوت به همکاری خواهند شد. »
وی تصریح کرد: « لزوم افزایش کیفیت آموزشی و جذب استادان با رویکرد های علمی و فرهنگی و همچنین آشنایی با بعضی قوانین و مسایل مطروحه فرهنگی دانشگاه از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه مصاحبه است.
باقری ادامه داد: « در آخرین مصاحبه برگزار شده 32 نفر از استادان مدعو جدید که درخواست تدریس آنها بررسی شده بود با حضور مدیران گروه های آموزشی و مدیران فرهنگی و گزینش به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدرسین مورد نیاز و موفق در مصاحبه جهت اخذ درس و تدریس به کارگزینی هیات علمی معرفی گردیدند.
.