خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

آشنایی بارشته(Small Business Management)مدیریت کسب و کارهای کوچک
هدف این رشته، آموزش نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصی درمسیر کارآفرینی سازمانی باوظایف واهداف تعریف شده درسطوح کارشناسی است ادامه....
آشنایی با رشته جديد مدیریت کسب و کارهای کوچک ( Small Business Management )
 
 
1- تعریف و هدف دوره
دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از دورهای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارهای جدید و نیز نیروی مناسب برای حرکت سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در مسیر کارآفرینی سازمانی با وظایف و اهداف تعریف شده در سطوح کارشناسی است. فارغ التحصیلان مدیریت کسب و کارهای کوچک می توانند به تنهایی یا در قالب گروه های کاری به راه اندازی یک کسب و کار جدید متناسب با امکانات خود و شرایط محلی و منطقه ای خویش بپردازند یا با حضور در بخش های مختلفی چون بازاریابی و فروش، اداره امور مالی، مدیریت منابع انسانی و نظایر آن به حرکت سازمان در مسیر کارآفرینی یاری رسانند. به بیان دیگر یکی از مهمترین اهداف این دوره تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت کسب و کارهای کوچک و فعالیت های کارآفرینی در بخش های خصوصی، عمومی و غیر دولتی است.
2- طول دوره و شکل نظام
طول دوره کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک 4 سال است و تمامی درس های آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درس های تئوری، برجنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است و یادگیری برخی دروس به طور مشخص به صورت کارگاه آموزشی یاصرفاً با حضور دانشجویان در محیط های واقعی انجام کار امکان پذیر می باشد.
3- نقش و توانایی
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت کسب و کارهای کوچک با زمینه های کاربردی و عرصه های عملیاتی این رشته و نیز مشکلات، محدودیت ها و راهکارهای غالب بر آن، در عرصه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک آشنا می شوند
.
 4- ضرورت و اهمیت
الف. آشکار شدن هر چه بیشتر نقش و اهمیت کارآفرینی در توسعه همه جانبه کشورهای مختلف جهان.
ب. حرکت کشور به سمت خصوصی سازی و ضرورت فعالیت بیشتر فارغ التحصیلان در عرصه کسب و کارهای جدید.
پ. آموزش صحیح مدیرت کسب و کارهای کوچک می توانند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آنها و به ویژه حرکت سازمان ها در مسیر کارآفرینی موثر باشد.

5- دروس رشته

الف : دروس پايه
تعداد واحد نام درس ردیف
3 اقتصاد خرد 1
3 اقتصاد کلان 2
3 اصول حسابداری(1) 3
3 اصول حسابداری(2) 4
3 حسابداری صنعتی 5
3 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 6
3 مبانی فناوری اطلاعات 7
3 حقوق بازرگانی 8
3 آمار و کاربرد آن در مدیریت (1) 9
3 آمار و کاربرد آن در مدیریت (2) 10
3 روش تحقیق در مدیریت 11
3 مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن 12
3 مبانی کارآفرینی 13
39 جمع  

ب: دروس اصلي
تعداد واحدها نام درس ردیف
3 مبانی سازمان و مدیریت 25
3 مدیریت رفتار سازمانی 26
3 مدیریت منابع انسانی 27
3 تحقیق در عملیات 28
3 مدیریت تولید و زنجیره تامین 29
3 سیستم های خرید و انبارداری 30
3 مدیریت مالی 31
3 مدیریت استراتژیک 32
3 بازاریابی و مدیریت بازار 33
27 جمع  

ج: دروس تخصصي
تعدادواحد نام درس ردیف
4 زبان تخصصی4،3،2،1 34
3 کارآفرینی سازمانی و اجتماعی 35
3 مدیریت کسب و کارهای کوچک در ایران 36
3 مهارتهای کارآفرینی 37
3 مدیریت نو آوری 38
3 محیط کسب و کار در ایران 39
3 کسب و کار روستایی 40
3 کسب و کار در خانه 41
3 کسب و کار الکترونیکی 42
3 کسب و کاردر بخش خدمات 43
3 الگوهای تصمیم گیری کارآفرینانه 44
3 طراحی و تدوین طرح کسب و کار 45
3 مدیریت پروژ ه ها ی راه اندازی کسب و کار 46
2 کارآموزی 47
42 جمع  

د: دروس اختياري
تعداد واحد نام درس ردیف
3 بازاریابی بین الملل 48
3 سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 49
3 مدیریت کیفیت 50
3 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان 51
2 تحقیقات بازار یابی 52
2 مدیریت تکنولوژی 53
2 قوانین کسب و کار در کشور 54
18 جمع  
1394/5/22
اطلاعیه های مرتبط :


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :
 

کوچک کردن متن بزرگ کردن متن
تعداد بازدید : 9710
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )